ESET NOD32
ESET NOD32
Skip Navigation Linksفهرست قیمت

کاربران گرامی قیمتهای زیر مخصوص نسخه های خانگی می باشد. جهت دریافت قیمت برای تعداد بیشتر و یا نسخه های شبکه ای پرسشنامه خرید را تکمیل نموده و آنرا ارسال نمایید. همچنین چنانچه نیاز به فاکتور رسمی دارید قبل از هرگونه پرداختی با دفتر شرکت تماس حاصل فرمایید.

نرم افزار "ESET Internet Security"

ESET Internet Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 943,000 689,000 1,415,000 1,010,000 1,880,000 1,325,000
2 1,430,000 1,060,000 2,140,000 1,590,000 2,850,000 2,020,000
3 1,765,000 1,270,000 2,640,000 1,910,000 3,500,000 2,540,000
4 2,269,000 1,690,000 3,370,000 2,330,000 4,470,000 3,180,000
5 2,705,000 1,855,000 4,050,000 2,925,000 5,350,000 3,710,000
6 3,246,000 2,226,000 4,860,000 3,510,000 6,420,000 4,452,000
7 3,787,000 2,597,000 5,670,000 4,095,000 7,490,000 5,194,000
8 4,328,000 2,968,000 6,480,000 4,680,000 8,560,000 5,936,000
9 4,869,000 3,339,000 7,290,000 5,265,000 9,630,000 6,678,000
10 5,410,000 3,710,000 8,100,000 5,850,000 10,700,000 7,420,000
11 5,830,000 4,070,000 8,690,000 6,435,000 11,500,000 8,162,000
12 6,360,000 4,440,000 9,480,000 7,020,000 12,600,000 8,904,000
13 6,890,000 4,810,000 10,270,000 7,605,000 13,650,000 9,646,000
14 7,420,000 5,180,000 11,060,000 8,190,000 14,700,000 10,388,000
15 7,950,000 5,550,000 11,850,000 8,775,000 15,750,000 11,130,000
16 8,480,000 5,920,000 12,640,000 9,360,000 16,800,000 11,872,000
17 9,010,000 6,290,000 13,430,000 9,945,000 17,850,000 12,614,000
18 9,540,000 6,660,000 14,220,000 10,530,000 18,900,000 13,356,000
19 10,070,000 7,030,000 15,010,000 11,115,000 19,950,000 14,098,000
20 10,600,000 7,400,000 15,800,000 11,700,000 21,000,000 14,840,000
21 11,130,000 7,770,000 16,590,000 12,285,000 22,050,000 15,582,000
22 11,660,000 8,140,000 17,380,000 12,870,000 23,100,000 16,324,000
23 12,190,000 8,510,000 18,170,000 13,455,000 24,150,000 17,066,000
24 12,720,000 8,880,000 18,960,000 14,040,000 25,200,000 17,808,000

نرم افزار "ESET NOD32 Antivirus"

ESET NOD32 antivirus
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 710,000 530,000 1,065,000 795,000 1,415,000 1,010,000
2 1,080,000 850,000 1,610,000 1,165,000 2,150,000 1,590,000
3 1,335,000 955,000 1,990,000 1,430,000 2,655,000 1,910,000
4 1,720,000 1,270,000 2,545,000 1,910,000 3,370,000 2,330,000
5 2,065,000 1,600,000 3,100,000 2,125,000 4,080,000 2,915,000
6 2,478,000 1,920,000 3,720,000 2,550,000 4,896,000 3,498,000
7 2,891,000 2,240,000 4,340,000 2,975,000 5,712,000 4,081,000
8 3,304,000 2,560,000 4,960,000 3,400,000 6,528,000 4,664,000
9 3,717,000 2,880,000 5,580,000 3,825,000 7,344,000 5,247,000
10 4,130,000 3,200,000 6,200,000 4,250,000 8,160,000 5,830,000
11 4,433,000 3,520,000 6,534,000 4,675,000 8,690,000 6,413,000
12 4,836,000 3,840,000 7,128,000 5,100,000 9,480,000 6,996,000
13 5,239,000 4,160,000 7,722,000 5,525,000 10,270,000 7,579,000
14 5,642,000 4,480,000 8,316,000 5,950,000 11,060,000 8,162,000
15 6,045,000 4,800,000 8,910,000 6,375,000 11,850,000 8,745,000
16 6,448,000 5,120,000 9,504,000 6,800,000 12,640,000 9,328,000
17 6,851,000 5,440,000 10,098,000 7,225,000 13,430,000 9,911,000
18 7,254,000 5,760,000 10,692,000 7,650,000 14,220,000 10,494,000
19 7,657,000 6,080,000 11,286,000 8,075,000 15,010,000 11,077,000
20 8,060,000 6,400,000 11,880,000 8,500,000 15,800,000 11,660,000
21 8,463,000 6,720,000 12,474,000 8,925,000 16,590,000 12,243,000
22 8,866,000 7,040,000 13,068,000 9,350,000 17,380,000 12,826,000
23 9,269,000 7,360,000 13,662,000 9,775,000 18,170,000 13,409,000
24 9,672,000 7,680,000 14,256,000 10,200,000 18,960,000 13,992,000

نرم افزار "ESET Cyber Security Pro"

ESET Cybersecurity Pro for Mac
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 943,000 689,000 1,415,000 1,010,000 1,880,000 1,325,000
2 1,430,000 1,060,000 2,140,000 1,590,000 2,850,000 2,020,000
3 1,765,000 1,270,000 2,640,000 1,910,000 3,500,000 2,540,000
4 2,269,000 1,690,000 3,370,000 2,330,000 4,470,000 3,180,000
5 2,705,000 1,855,000 4,050,000 2,925,000 5,350,000 3,725,000
6 3,246,000 2,226,000 4,860,000 3,510,000 6,420,000 4,470,000
7 3,787,000 2,597,000 5,670,000 4,095,000 7,490,000 5,215,000
8 4,328,000 2,968,000 6,480,000 4,680,000 8,560,000 5,960,000
9 4,869,000 3,339,000 7,290,000 5,265,000 9,630,000 6,705,000
10 5,410,000 3,710,000 8,100,000 5,850,000 10,700,000 7,450,000
11 5,830,000 4,070,000 8,910,000 6,435,000 11,550,000 8,195,000
12 6,360,000 4,440,000 9,720,000 7,020,000 12,600,000 8,940,000
13 6,890,000 4,810,000 1,053,000 7,605,000 13,650,000 9,685,000
14 7,420,000 5,180,000 11,340,000 8,190,000 14,700,000 10,430,000
15 7,950,000 5,550,000 12,150,000 8,775,000 15,750,000 11,175,000
16 8,480,000 5,920,000 12,960,000 9,360.000 16,800,000 11,920,000
17 9,010,000 6,290,000 13,770,000 9,945,000 17,850,000 12,665,000
18 9,540,000 6,660,000 14,580,000 10,530,000 18,900,000 13,410,000
19 10,070,000 7,030,000 15,390,000 11,115,000 19,950,000 14,155,000
20 10,600,000 7,400,000 16,200,000 11,700,000 21,000,000 14,900,000
21 11,130,000 7,770,000 17,010,000 12,285,000 22,050,000 15,645,000
22 11,660,000 8,140,000 17,820,000 12,870,000 23,100,000 16,390,000
23 12,190,000 8,510,000 18,630,000 13,455,000 24,150,000 17,135,000
24 12,720,000 8,880,000 19,440,000 14,040,000 25,200,000 17,880,000

نرم افزار "ESET Cyber Security"

ESET Cybersecurity for Mac
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 710,000 530,000 1,65,000 795,000 14,150,000 1,010,000
2 1,080,000 850,000 1,620,000 1,170,000 2,150,000 1,590,000
3 1,335,000 955,000 1,990,000 1,430,000 2,655,000 1,910,000
4 1,720,000 1,270,000 25,450,000 1,910,000 3,370,000 2,330,000
5 2,065,000 1,600,000 3,100,000 2,125,000 4,080,000 2,915,000
6 2,478,000 1,920,000 3,720,000 2,550,000 4,896,000 3,498,000
7 2,891,000 2,240,000 4,340,000 2,975,000 5,712,000 4,081,000
8 3,304,000 2,560,000 4,960,000 3,400,000 6,528,000 4,664,000
9 3,717,000 2,880,000 5,580,000 3,825,000 7,344,000 5,247,000
10 4,130,000 3,200,000 6,200,000 4,250,000 8,160,000 5,830,000
11 4,433,000 3,520,000 6,534,000 4,675,000 8,690,000 6,413,000
12 4,836,000 3,840,000 7,128,000 5,100,000 9,480,000 6,996,000
13 5,239,000 4,160,000 7,722,000 5,525,000 10,270,000 7,579,000
14 5,642,000 4,480,000 8,316,000 5,950,000 11,060,000 8,162,000
15 6,045,000 4,800,000 8,910,000 6,375,000 11,850,000 8,745,000
16 6,448,000 5,120,000 9,504,000 6,800,000 12,640,000 9,328,000
17 6,851,000 5,440,000 10,098,000 7,225,000 13,430,000 9,911,000
18 7,254,000 5,760,000 10,692,000 7,650,000 14,220,000 10,494,000
19 7,657,000 6,080,000 11,286,000 8,075,000 15,010,000 11,077,000
20 8,060,000 6,400,000 11,880,000 8,500,000 15,800,000 11,660,000
21 8,463,000 6,720,000 12,474,000 89,250,000 16,590,000 12,243,000
22 8,866,000 7,040,000 13,068,000 9,350,000 17,380,000 12,826,000
23 9,269,000 7,360,000 13,662,000 9,775,000 18,170,000 13,409,000
24 9,672,000 7,680,000 14,256,000 10,200,000 18,960,000 13,992,000

نرم افزار "ESET Mobile Security"

ESET Mobile Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 380,000 265,000 570,000 425,000 750,000 530,000

نرم افزار "ESET Parental Control"

ESET Parental Control
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 1,300,000 928,000 2,020,000 1,700,000 2,810,000 2,280,000

نرم افزار "ESET Multi-Device Security"

ESET Multi-Device Security
تعدا4د رایا3نه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
2 1,430,000 1,060,000 2,140,000 1,590,000 2,850,000 2,020,000
3 1,765,000 1,270,000 2,640,000 1,910,000 3,500,000 2,540,000
4 2,269,000 1,690,000 3,370,000 2,330,000 4,470,000 3,180,000
5 2,705,000 1,855,000 4,050,000 2,925,000 5,350,000 3,710,000
6 3,264,000 2,226,000 4,860,000 3,510,000 4,620,000 4,452,000
7 3,787,000 2,597,000 5,670,000 4,095,000 7,490,000 5,194,000
8 4,328,000 2,968,000 6,480,000 4,680,000 8,560,000 5,936,000
9 4,869,000 3,339,000 7,290,000 5,265,000 9,630,000 6,678,000
10 5,410,000 3,710,000 8,100,000 5,850,000 10,700,000 7,420,000
11 5,830,000 4,070,000 8,690,000 6,435,000 11,770,000 8,162,000
12 6,360,000 4,440,000 9,480,000 7,020,000 12,840,000 8,904,000
13 6,890,000 4,810,000 10,270,000 7,605,000 13,910,000 9,446,000
14 7,420,000 5,180,000 11,060,000 8,190,000 14,980,000 10,388,000
15 7,950,000 5,550,000 11,850,000 8,775,000 16,050,000 11,130,000
16 8,480,000 5,920,000 12,640,000 9,360,000 17,120,000 11,872,000
17 9,010,000 6,290,000 13,430,000 9,945,000 18,190,000 12,614,000
18 9,540,000 6,660,000 14,220,000 10,530,000 19,260,000 13,356,000
19 10,070,000 7,030,000 15,010,000 11,115,000 20,330,000 14,098,000
20 10,600,000 7,400,000 15,800,000 11,700,000 21,400,000 14,840,000
21 11,130,000 7,770,000 16,590,000 12,285,000 22,470,000 15,582,000
22 11,660,000 8,140,000 17,380,000 12,870,000 23,540,000 16,324,000
23 12,190,000 8,510,000 18,170,000 13,455,000 24,610,000 17,066,000
24 12,720,000 8,880,000 18,960,000 14,040,000 25,680,000 17,808,000
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > خرید محصولات > فهرست قیمت